Det ikke er tilladt, uden ingeniørberegning og tilladelse fra kommune, at nedrive bærende vægge.

Det kan anbefales at bruge de håndværkere der er tilknyttet foreningen, især når det gælder ombygning/ændring af VVS og el. Ved ombygning/ændring af el og VVS, skal der efterfølgende udarbejdes et el- eller VVS-tjek, der sikrer at installationerne er lovlige. Kopi af hhv. el- og VVS-tjek skal afleveres til bestyrelsen.

Badeværelser skal vådrumssikres så der ikke kommer svamp i vægge og gulv. Dette skal ske i henhold til bygningsreglementerne. Vejledning findes i SBi anvisning 200 Vådrum og i SBi anvisning 189 Småhuse. 

Har du spørgsmål eller gerne vil have kontaktinformationer på håndværkere, skal du kontakte bestyrelsen. 

Reglerne for forandringer af lejlighederne er beskrevet yderligere i foreningens vedtægter. Her er et uddrag: 
  

Regler for forandringer ifølge vedtægtens §10:

10.1 Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og i tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes. 

 

10.2 Ved følgende forandringer kan bestyrelsen ikke blankt nægte tilladelse til iværksættlse, men alene som vilkår for godkendelsen stille krav om normal, forsvarlig udførelse af arbejdet: Udskiftning af køkken, indretning af bad i eksisterende rum, forsænkning af lofter, nedrivning af vægge mellem beboelsesrum, opsætning af faste skabe, udvidelse af el-installationer og tilsvarende, sædvanlige forandringer. 

 

10.3 Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige foreskrifter.  

 

Lejlihedssammenlægning efter vedtægtents §13.2 litra b)

For at få et stabilt fastboende klientel i ejendommen tilgodeses muligheden for fysisk lejlighedssammenlægning. Der godkendes såvel vandrette sammenlægninger, hvor vægnaboer går forud for opgangsnaboer, og lodrette sammenlægninger. Den sammenlagte bolig må maksimalt få et bruttoetageareal på 150 m2.
 

Regler for sammenlægning af boliger kan downloades under menuen "Dokumenter"