Vedligeholdelse i boligen påhviler andelshaver, herunder køkkenbordplader, gulve, toiletkummer, køkken- og håndvaske, blandingsbatterier mv. Andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse af boligens indvendige bygningsdele, som følge af slid og ælde.
 

Andelsboligforeningen har ansvaret for vedligeholdelse af forsyningsledninger; herunder el, vand, varme, gas og faldstammer samt lodrette strenge frem til afgrening/hovedhane. Endvidere har andelsboligforeningen ansvar for vedligeholdelse af adgangsdøre til lejligheden, altandøre, radiatorer og vinduer.
 

 

Vedligeholdelse efter vedtægternes §9:

9.1 Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af radiatorer, udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfattter også forringelse, som skyldes slid og ælde. 

 

9.2 Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer. 

 

9.3 Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdensen ikke indenfor den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i §21, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel.